สถาปัตยกรรมไทยเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ไทยที่สะท้อนภาพชีวิตแบบไทย

04

สถาปัตยกรรมไทยเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ไทยที่สะท้อนภาพชีวิตแบบไทย ทั้งในด้านความเป็นอยู่ ทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อม โดยเฉพาะในเรื่อง “บ้าน” หรือ “เรือน” ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผูกพันมาตั้งแต่เกิด แม้ว่าปัจจุบันการดำเนินชีวิตและรูปลักษณ์ของบ้านจะแปรเปลี่ยนไป แต่หากมองกันอย่างลึกซึ้งแล้ว ชีวิตในบ้านของคนไทยยังไม่เคยเปลี่ยน ซึ่งค่านิยมบางประการยังคงดำเนินการสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บ้านมิได้มีความหมายเพียงเป็นที่อาศัยนอนในตอนกลางคืนและออกไปทำงานตอนเช้าเท่านั้น แต่บ้านคือที่อยู่อาศัยของครอบครัวที่มีชีวิตชีวา มีความรักและความอบอุ่นเป็นที่พึ่งในทุกโมงยามที่ต้องการ

บ้านจึงเป็นที่ที่คนอยากให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตสิ่งหนึ่ง บ้านไทยหรือเรือนไทยในความคิดของคนทั่วไปคงเป็นภาพบ้านไทยภาคกลาง ที่เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง มีหลังคาแหลมสูงชัน ประดับด้วยตัวเหงา มีหน้าต่างบานสูงรอบ ๆ ตัวบ้านอาจเป็นบ้านเดี่ยว หรือเป็นกลุ่มบ้านก็ได้ ลักษณะของบ้านไทยดังกล่าวชี้ชัดให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนโบราณ ทั้งช่างปลูกบ้านและช่างออกแบบ ที่ปลูกบ้านเพื่อนประโยชน์และความต้องการใช้สอย และแก้ปัญหาของผู้อยู่อาศัย เป็นแบบบ้านที่สวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว บ้านไทย จึงเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของชาติและเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาอันน่าภูมิใจ คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเทศไทยอยู่ในภูมิประเทศเขตร้อน พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มและอยู่ในเขตมรสุม จึงมีฝนตกชุกในหน้าฝน บางทีหรือเกือบทุกปีจะเกิดน้ำท่วม คนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งทำสวน ทำนา ทำไร่ ทำประมง แม่น้ำลำคลองจึงเปรียบเสมือนเส้นโลหิตหล่อเลี้ยงชีวิต ที่นี่จึงเป็นทั้งแหล่งอาหาร แหล่งพักผ่อน และเป็นเส้นทางคมนาคม

คนไทยภาคกลางจึงนิยมปลูกบ้านอยู่ริมฝั่งน้ำสายเล็กสายน้อย เมื่อยามน้ำหลากน้ำก็จะไหลท่วมบ้านเรือน คนไทยแต่ก่อนไม่รู้จักการถมที่ดินหนีน้ำท่วม จึงปลูกบ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูง ซึ่งให้ประโยชน์หลายด้าน ทั้งช่วยให้ลมผ่านสะดวก ทั้งเพื่อความปลอดภัยจากสัตว์ร้าย หรือคนร้ายในยามค่ำคืน และยังเป็นการป้องกันน้ำท่วมถึงตัวบ้านอีกด้วย ใต้ถุนบ้านนี้ในยามปกติอาจใช้เป็นที่สันทนาการของครอบครัวคือ เป็นที่พักผ่อน หรือที่เล่นของเด็ก ๆ หรือใช้รวมกลุ่มทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ทอผ้า ตั้งเตาหรือกระทะทำขนมกวนต่าง ๆ และไว้เก็บสิ่งของทั้งใหญ่และเล็ก ยามเมื่อน้ำหลากมาก็ย้ายสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ จากใต้ถุนขึ้นไว้บนตัวเรือน ใต้ถุนที่ยกสูงนี้ นิยมให้สูงกว่าระดับศีรษะคนยืน เพื่อให้เดินได้สะดวก

ดังที่กล่าวแล้วว่าประเทศไทยอยู่ในเขตร้อน แสงแดดจัดจ้า อากาศโดยทั่วไปจึงร้อนถึงร้อนจัด โดยเฉพาะในหน้าร้อน บ้านจึงเป็นสถานที่ให้ความร่มเย็นแก่ผู้อยู่อาศัย ภูมิปัญญาของการปลูกบ้านไทยคือ การออกแบบให้เป็นหลังคาทรงสูง เพื่อให้อากาศภายในเบาลอยตัวอยู่ ขณะที่ความร้อนจะถ่ายเทสู่ตัวบ้านหรือภายในห้องได้อย่างช้า ๆ เนื่องจากระยะความสูงของหลังคาทำให้ภายในตัวบ้านเย็นสบาย แม้จะมีห้องและฝากั้น แต่ก็มีพื้นที่เพียง 40% ที่เหลืออีก 60% เป็นชานเปิดโล่ง ทำให้ลมพัดผ่านได้สะดวก ทั้งลมจากใต้ถุนสูงที่พัดขึ้นมาข้างบนก็เป็นอีกทางหนึ่งที่สายลมเย็นจะพัดผ่านในบ้านตลอดเวลา

การสร้างบ้านให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่

การสร้างที่อยู่อาศัยนอกจากจะเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายแล้ว ยังต้องให้ตอบสนองความต้องการทางจิตใจด้วย รูปทรงของอาคารบ้านเรือนจึงมีหลากหลายตามความต้องการของเจ้าของบ้าน แต่ความต้องการของเจ้าของบ้านอาจจะไม่ได้รับการตอบสนองทั้งหมดเพราะการสร้างบ้านยังต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพด้วย

รูปทรงอาคารบ้านเรือนในปัจจุบัน ได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมจากประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจากซีกโลกตะวันตก แต่เนื่องจากสภาพอากาศที่แตกต่างกัน บ้านสวยๆตามแบบสเปน แบบเมดิเตอร์เรเนียน หรือแบบอื่นๆที่เรียกกันอาจจะไม่เหมาะสมกับสภาพอากาศในเมืองไทย เพราะเมืองไทยมีอากาศร้อนและฝนตกชุก สภาพของอาคารบ้านเรือน จึงไม่ควรจะเหมือนกับแถบที่มีอากาศหนาว หิมะตก แม้แต่แบบของอาคารบ้านเรือนในเมืองไทยเอง เมื่อต่างยุคต่างสมัยก็ต้องเปลี่ยนไป แบบบ้านทรงไทยแบบเดิมๆที่โล่งโปร่งสบาย ลมโกรกผ่านในสมัยก่อนก็อาจจะไม่เหมาะกับสภาพอากาศที่มีมลพิษในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมือง การสร้างบ้านโดยไม่คำนึงถึงสภาพดินฟ้าอากาศ จึงทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย เช่น ทำให้บ้านหรืออาคารสะสมความร้อน มีปัญหาน้ำรั่วซึมเนื่องมาจากฝนตกชุก ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและสิ้นเปลืองพลังงาน

มีคนจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่เลือกสร้างบ้านเพราะพึงพอใจลักษณะภายนอก สถาปนิกผู้ออกแบบอาจจะเข้าใจปัญหาต่างๆได้ดี แต่เมื่อเจ้าของบ้านยืนยันความต้องการแบบและวัสดุอย่างไร สถาปนิกก็ต้องตามใจเจ้าของบ้านในฐานะเป็นผู้จ่ายเงิน ทำให้แบบบ้านที่ออกมาเป็นแนวฝรั่ง แต่เมื่ออยู่ๆไปเกิดปัญหาน้ำรั่วซึมเมื่อเวลาฝนตก แดดส่องเพราะไม่มีชายคาทำให้ต้องต่อเติมภายหลังโดยที่เจ้าของบ้านต้องหาช่างมาทำใหม่ เพราะช่างคนเดิมหรือบริษัทเดิมไม่มาสร้างให้แล้ว หรือถ้ามาสร้างก็ไม่สามารถทำให้สอดคล้องกับโครงสร้างเดิมได้ เพราะไม่ได้ออกแบบไว้รองรับ จึงปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วๆไปว่าบ้านทรงสวยๆติดกันสาดเหล็กเพิ่ม ซึ่งไม่ได้เข้ากับรูปทรงและวัสดุของตัวบ้านเดิมเลย มีคนใช้คำที่ทำให้เห็นภาพนี้ชัดมาก

หากมีคำถามว่าสไตล์บ้านที่เหมาะสมกับสภาพอากาศในเมืองไทยควรเป็นอย่างไร ก่อนตอบก็ต้องถามย้อนไปก่อนว่า แล้วสภาพอากาศในเมืองไทยน่ะเป็นอย่างไร ถ้าไม่รู้จักสภาพอากาศในเมืองไทยก็คงจะสร้างบ้านให้เหมาะสมไม่ได้ สภาพอากาศที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองไทยคือร้อนชื้นและฝนชุก ดังนั้นลักษณะบ้านจึงต้องสอดคล้องกับสภาพอากาศ และใช้ประโยชน์จากสภาพอากาศได้ จากสภาพอากาศที่ร้อนและมีแสงแดดมาก ลักษณะของบ้านจึงควรใช้ประโยชน์จากแสงแดดได้ แต่ไม่ควรเก็บกักความร้อนไว้ในบ้าน บ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยจึงไม่ควรมีผนังเป็นกระจกเพราะจะเก็บกักความร้อน แต่ควรใช้ผนังประเภทอิฐมวลเบาที่กันความร้อนได้ดี ลักษณะของหลังคาควรจะมีชายคากันแดด โดยเฉพาะอย่างยิ่งแดดในตอนบ่าย บ้านควรจะใช้แสงสว่างจากธรรมชาติให้มากเพื่อประหยัดพลังงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศที่มีฝนตกชุกนั้น แม้จะนำปริมาณน้ำฝนมาใช้ประโยชน์กับบ้านไม่ได้ แต่การออกแบบและสร้างบ้านก็ควรจะป้องกันปัญหาอันเกิดจาดฝนชุกด้วย เช่นการออกแบบบ้านให้มีกันสาด การออกแบบหลังคาให้มีความลาดเอียงเพื่อมิให้หลังคาอุ้มน้ำไว้ เป็นต้น

บ้านที่เหมาะสมกับสภาพอากาศในเมืองไทย จึงต้องใช้ประโยชน์จากสภาวะแวดล้อมให้มากที่สุด

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังต้องพึ่งพาหนี้สินภาคครัวเรือน

be7326ec
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีที่ผ่านมาสามารถฟื้นตัวดีขึ้นได้ค่อนข้างดีในช่วงครึ่งหลังของปี หลังเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองสงบลง โดยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทยังคงสามารถมีค่าเช่าและราคาปรับเพิ่มสูงขึ้นได้ ซึ่งปัจจัยสำคัญๆที่ช่วยพยุงตลาดอสังหาริมทรัพย์ไว้ในปีที่ผ่านมา คือ การที่ดีมานด์และซัพพลาย ในตลาดมีสมดุลที่ค่อนข้างดี และการที่สถานการณ์ทางการเมืองกลับมามีเสถียรภาพมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี จากการที่คอนโดมิเนียมไฮเอ็นด์มีราคาตัวสูง ในขณะที่ตลาดปล่อยเช่ามีการแข่งขันสูงมากขึ้นทำให้ค่าเช่าปรับขึ้นได้ยาก ส่งผลให้การซื้อคอนโดมิเนียมไฮเอ็นด์เพื่อปล่อยเช่า ให้ผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยที่เพียงประมาณ 3.5% อย่างไรก็ดี ยังคงมีแรงซื้อจากนักลงทุนต่อเนื่อง เนื่องจากนักลงทุนเหล่านี้ คาดหวังว่า มูลค่าราคาจะปรับขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนตัวเลขผ่านจุดต่ำสุดแล้ว แต่ยังไม่ขยายตัว การลงทุนอุตสาหกรรมยังช้าเพราะไม่มีปัจจัยใหม่มาช่วย ในขณะเดียวกันยังมีปัจจัยบางประการที่อาจสร้างความท้าทายให้กับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้โดยเฉพาะปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ ซึ่งอุปสงค์ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ต้องพึ่งพาหนี้สินภาคครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง จะส่งผลให้ภาคที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดมิเนียมที่มีระดับราคาปานกลางลงไปอาจไม่สามารถขยายตัวได้มากเท่าที่ควร ในขณะที่มีการประมาณการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะมีการขยายตัวราว 4% ในปีนี้ แต่ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจยังคงมีอยู่ ซึ่งเกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก รวมถึงความไม่แน่นอนของแนวโน้มเศรษฐกิจโลก

นับเป็นอีกปีหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญต่อปัจจัยลบรอบด้านและรุนแรง ทั้งความต้องการสร้างบ้านและกำลังซื้อผู้บริโภคที่ชะงักลง แรงงานขาดแคลนรุนแรง สถาบันการเงินเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อ และค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก ในขณะที่ภาพรวมธุรกิจรับสร้างบ้านกลับมีการแข่งขันราคากันต่อเนื่อง ฯลฯ ทั้งนี้ในส่วนของผู้ประกอบการรายเล็กที่ไม่มีการรวมตัว หรือสร้างเครือข่ายไว้ก็ยิ่งแข่งขันกับรายผู้นำตลาด หรือรายใหญ่ยากมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เหตุเพราะในอนาคตแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้จะเริ่มทยอยกลับคืนถิ่น ฉะนั้นแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการรับสร้างบ้านที่ดีที่สุดคือ ควรเลือกหาเทคโนโลยีก่อสร้างที่ลดการพึ่งพาแรงงานลง

ซื้ออสังหาฯ ต่างประเทศ เพื่อการลงทุน

นอกจากการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศแล้ว เวลานี้เศรษฐีไทยยังเริ่มสนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศด้วย โดยไทยกลายเป็นหนึ่งในตลาดที่เจ้าของโครงการในต่างประเทศ โดยเฉพาะอังกฤษและญี่ปุ่นให้ความสนใจเข้ามาจัดอีเวนต์เฉพาะกลุ่ม โดยใช้ฐานรายชื่อลูกค้าวีไอพีของบริษัทที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์และตัวแทนขาย ในลักษณะปิดห้องประชุมโรงแรมหรู ขายคอนโดและบ้านพักตากอากาศ

การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในอเมริกา ออสเตรเลีย และอังกฤษ เหมาะสำหรับนักลงทุนคนไทยที่สนใจลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อไว้ให้กับบุตรหลานของตนเองเพื่อใช้เป็นที่พักขณะศึกษาต่อยังต่างประเทศ ทั้งนี้นักลงทุนยังสามารถนำห้องปล่อยเช่าได้เมื่อบุตรหลานเรียนจบหรือขายต่อในอนาคต

ขณะที่อังกฤษ อาจเป็นประเทศที่คนไทยมีความคุ้นเคยมากกว่าประเทศอื่นๆเพราะเศรษฐีไทยนิยมส่งลูกหลานไปเรียนต่อที่อังกฤษเป็นอันดับต้นๆ จึงมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศอังกฤษเข้ามาทำตลาดในไทยมากกว่าประเทศอื่นโดยประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ใจกลางระหว่างหลายประเทศในฝั๋งยุโรป มีสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เป็นประเทศที่มีระบบการเงินที่ปลอดภัยสำหรับนักลงทุนสูง

นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งช็อปป็งชั้นนำของโลก และมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดิน หรือสนามบินหลายแห่ง จากปัจจัยเหล่านี้ทำให้มีคนนิยมมาลงทุนทำธุรกิจ หรือศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีผลทำให้ตลาดอสังหาฯ ที่อยู่ในทำเลที่ตั้งใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน หรือสถานศึกษา จะมีศักยภาพในการปล่อยเช่าได้เป็นอย่างมาก

กลุ่มผู้เช่าส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจหรือนักศึกษาจากต่างประเทศ โดยการคิดค่าเช่านั้นส่วนใหญ่จะคิดค่าเช่าเป็นรายสัปดาห์ หากนักลงทุนที่สนใจปล่อยเช่า ก็สามารถติดต่อกับเอเยนต์ ซึ่งจะดูแลในเรื่องของสัญญาการเช่าต่างๆแทนนักลงทุนได้เป็นอย่างดี ส่วนอัตราผลตอบแทนการเช่าที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับ 3-4% ต่อปี สำหรับอสังหาฯ ที่อยู่ใจกลางเมืองหรือใกล้เส้นทางคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อเข้ามาในใจกลางเมือง

โลกเจริญขึ้นบ้านเรือนของเราก็มีลักษณะแตกต่างไปจากสมัยโบราณ

35

เราทุกคนมีบ้านอยู่ บ้านคือที่อยู่อาศัยบางทีเราเรียกที่อยู่อาศัยแตกต่างกันไป เช่นเรียกว่า กระต๊อบ กระท่อม ห้องแถว ตึก วัง เป็นต้น แต่ที่อยู่อาศัยเหล่านี้ต่างก็เป็นบ้านทำไมเราต้องมีบ้าน เรามีบ้านไว้เพื่อเป็นสถานที่สำหรับการกิน อยู่ พักผ่อน หลับนอน เท่านั้นจริงหรือ? ลองคิดดูพึงสมัยโบราณตั้งแต่มนุษย์ได้อาศัยอยู่ในถ้ำ เขาได้ใช้ถ้ำเป็นที่กำบังแดด ฝน พายุ หิมะและลูกเห็บ ใช้ถ้ำเป็นที่ให้ความอบอุ่น ป้องกันความหนาวเย็น และใช้เป็นที่ป้องกันอันตราย จากสัตว์ร้ายหรือศัตรูอื่นๆด้วย

แต่ผู้คนเหล่านั้นจะอยู่แต่เพียงภายในถ้ำไม่ได้ ต้องออกไปหาอาหารนอกถ้ำ เมื่ออาหารในบริเวณใกล้เคี้ยงขาดแคลนลง ก็ต้องเดินทางออกไปไกลยิ่งขึ้น และไปคราวละหลายๆวัน ขณะที่ค้างแรมก็ต้องมีที่กันแดด ฝน หิมะ และความหนาวเย็นเช่นกัน จึงมีการนำเอาใบไม้ กิ่งไม้ และหนังสัตว์มาทำเป็นซุ้ม เป็นพิง อาศัยอยู่ชั่วคราว ต่อมามนุษย์ก็เริ่มออกมาอาศัยนอกถ้ำ และดัดแปลงซุ้ม เพิงเหล่านั้นให้เป็นที่อยู่อาศัยอย่างจริงจังมากขึ้น ที่อยู่อาศัยจึงมีลักษณะเปลี่ยนไปจากถ้ำ กลายเป็นกระโจมหนังสัตว์ เป็นกระท่อมใบไม้ ใบหญ้า กระท่อมดิน กระท่อมหิน กระท่อมไม้ ที่อยู่อาศัยของมนุษย์จึงพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ

เมื่อโลกเจริญขึ้น บ้านเรือนของเราก็มีลักษณะแตกต่างไปจากสมัยโบราณ แม้จะยังคงเป็นสถานที่ที่เราใช้สำหรับการกินอยู่ หลับนอน และดำรงชีวิตได้โดยปลอดภัยเหมือนสมัยก่อน แต่ก็เพิ่มความสะดวก สบาย เป็นทั้งที่พักผ่อนหย่อนใจ และความผาสุกยิ่งขึ้นกว่าเดิมมากตามชนบทของประเทศไทยเรา บ้านเรือนที่อยู่อาศัยเป็นบ้านไม้เกือบทั้งหมด แต่มีขนาดและลักษณะแตกต่างกันตามฐานะ มีทั้งที่เป็นแบบบ้านเจ้าของก่อสร้างเองอย่างง่ายๆ ใช้ไม้และวัสดุท้องถิ่นที่หาได้ ตกแต่งบ้านแบบเรียบง่ายบ้านที่ถือกันว่าอยู่สบายตามชนบทของเรานั้น เป็นบ้านไม้แบบทรงไทย มีใต้ถุนสูง มีบันใดขึ้น มีระเบียง นอกชาน และมีห้องหลายห้อง ที่ว่าอยู่สบาย เพราะไม่ค่อยร้อน เนื่องจากวัสดุก่อนสร้างและตกแต่งบ้าน เป็นไม้เกือบทั้งหมด

 • Recent Posts

 • ✐✌✍ แนะนำจาก one-million-plus ✐✌✍

  ✐✌✍ เลือกสวมใส่เสื้อผ้าคนอ้วนที่เป็นตัวของตัวเอง มีแนวเป็นของตัวเองและมั่นใจกับการสวมใส่เสื้อผ้าคนอ้วนที่เราเลือก
  ✐✌✍ ต้อนรับซัมเมอร์นี้กับเสื้อผ้าคนอ้วนสีสันสดใส ลายดอกละลานตา ที่ใครสวมใส่เสื้อผ้าคนอ้วนนี้จะทำให้คนๆนั้นดูสดใส สดชื่นไปด้วย www.xn--42c6baj1dovd6b8b1f4ece.com แฟชั่นเสื้อผ้า ชุดทำงานชุดเดรสคนอ้วน
  ✐✌✍ ฉนวนกันความร้อน พียูโฟม เซรามิคโค๊ทติ้ง บริการพ่นฉนวนเยื่อกระดาษ บริการติดตั้งสีกันซึม ฉนวนที่ดีที่สุด
  ✐✌✍ ชุดครัวแนวใหม่ ออกแบบตามความต้องการ ติดตั้งรวดเร็ว ชุดครัว ช่วยให้คุณได้สร้างครัวในฝันได้จริง
  ✐✌✍ แนะนำ gohairอาหารผม สูตรพิเศษบำรุงผม
  ✐✌✍ แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตด้วยคุณสมบัติที่ดีของอลูมิเนียมคอมโพสิตคือทนการกัดกร่อนได้ดีไม่เกิดสนิมและน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับเหล็ก
  ท่อตันถือว่าเป็นปัญหาของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้ เพราะถ้าเกิดท่อตันขึ้นมาการแก้ปัญหาก็ยาก บางคนหาวิธีการสารพัดเพื่อแก้ปัญหา
  เสาเข็มเจาะ ชนิดนี้มีขนาดเล็กและความลึกไม่มาก เส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่สุด 60 ซม. ความลึกโดยทั่วไปที่พบเห็นจะกำหนดปลายเสาเข็มที่ระดับ 21 ม.หรือถึงชั้นทราย
  กันสาดไวนิล ถือได้ว่า สิ่งปลูกสร้างที่มีอรรถประโยชน์อันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อการบังแดด บังฝน เป็นโรงจอดรถ หรือแม้แต่เพื่อความสวยงามของอาคารสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ
  รางน้ำฝนไวนิล ไร้รอยเชื่อมต่อ กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับบ้าน ซ่อนรอยต่อและตะขอแขวนรางไว้ภายใน ทำให้ไม่เห็นเมื่อมองจากภายนอก รวมทั้งรูปแบบของรางน้ำฝนไวนิล ที่ทันสมัยเหมาะกับรูปแบบบ้านทุกสไตล์
  ทัวร์เกาหลีความสวยของใบไม้เปลี่ยนสีที่เกาะนามิ เดือนตุลาคม- พฤศจิกายน ช่วงอากาศที่ดีที่สุดในรอบปี ทั้งคนไทยและคนเกาหลีมักจะนิยมไปเที่ยวเกาะนามิในช่วงนี้ คุณจะได้เห็นใบไม้สีเหลือง แดง เขียว สลับสีกันไป
  ที่สุดของผลวิเคราะห์บอลวันนี้ตามลีกดังและฟุตบอลรายการอื่นๆที่น่าสนใจ วิเคราะห์บอลรวมลีกต่างๆให้ท่านได้เลือกชมแม่นๆที่นี่ทุกวัน
  โปรแกรมบอล
  บางคนหางาน อุดรแค่ไม่กี่วัน ได้ทำงานสมใจ บางคนกินฝุ่นที่ตัวเองเดินเตะเป็นปีๆ ยังไม่มีหนทาง
  หาให้ถูกที่ คือเราต้องไปหางาน ชลบุรีให้ถูกที่ อาจต้องใช้ช่องทางทางมีเดียที่ถูกต้อง ตรงจุด เพราะหากไปผิดที่ ไปในมีเดียที่ไม่มีงานให้เห็น มันจะทำให้การหางานยากยิ่งขึ้น
  การใช้เซลล์บำบัดช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อและเส้นโลหิตได้ วิธีการทำเซลล์บำบัดจากแกะถือเป็นเพียงการซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อมสภาพเท่านั้น ไม่ใช่การรักษาโรคที่เกิดขึ้นโดยตรง
  พี่เลี้ยงเด็กนั้นต้องใจเย็นและต้องมีใจรักเด็ก เพราะการเป็นพี่เลี้ยงเด็กนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยกับการอยู่กับเด็ก
  เครื่องสแกนใบหน้า
  โต๊ะทำงาน
  โต๊ะคอมพิวเตอร์
  สอนทำขนม
  นอนกรน
  ฝาท่ออุปกรณ์ปิดท่อตามท้องถนน หรือตามบ่อเก็บน้ำ
 • Pages

 • Tags

 • Categories