อาชีพ 9 ประเภท ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e-9-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%97-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%82

ถ้าพูดถึงวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ก็นับเป็นวงการที่ส่วนใหญ่จะสนิทสนมกันไม่ยากนัก คนที่เกี่ยวข้องกับวงการก็มักจะมีไม่กี่อาชีพวันนี้บทความนี้มีสรุปมาให้อ่านอาชีพที่เกี่ยวโยง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 1. ผู้พัฒนาโครงการ (Developer) เป็นส่วนที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในด้านการประเมินศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ในการริเริ่มโครงการ ทั้งด้าน ด้านกฎหมาย ด้านกายภาพ ด้านการตลาด และด้านการเงิน เพื่อให้มีสามารถดำเนินโครงการได้ประสบความสำเร็จ และสามารถผลิตโครงการใหม่เข้าสู้ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง
 2. สถาปนิกและนักออกแบบ (Architect) เป็นฝ่ายแรกๆของ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้สามารถดำเนินงานในส่วนต่อไปได้ งานสถาปนิกและการออกแบบเป็นส่วนที่ถือว่าสำคัญกับการพัฒนาโครงการ เนื่องจากสถาปนิกจะต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ออกมาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตและต้องตอบรับกับกลุ่มเป้าหมายกับการตลาดที่ได้ศึกษาเอาไว้ การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายจะส่งผลทางอ้อมต่อยอดขายเนื่องจากว่าสินค้าที่ทำออกมาไม่ตอบโจทย์กับทางฝ่ายการตลาดซึ่งได้วางกลยุทธ์ทางการตลาดที่เฉพาะกลุ่มเอาไว้ สถาปนิกยังต้องออกแบบยังให้สอดคล้องกับเงินทุนและถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารอีกด้วย งานสถาปนิกจึงเป็นงานที่ค่อนข้างมีความเฉพาะตัวและส่งผลในระยะยาวต่อตัวโครงการในอนาคตด้วย
 3. ผู้รับเหมาก่อสร้างหรือผู้รับจ้างก่อสร้าง (Contractor) เป็นส่วนงานที่ต้องปฏิบัติงานทุกอย่างให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา ด้วยการใช้วัสดุและฝีมือแรงงานตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสัญญา โดยผู้รับเหมามีหน้าที่ในการก่อสร้างให้เป็นไปตามที่สถาปนิกออกแบบโครงสร้างต่างๆทั้งภายในและภายนอกเอาไว้ ผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ 1.ผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก คือ ผู้รับจ้างที่ลงนามในเอกสารสัญญาซึ่งยอมรับและตกลงที่จะดำเนินการก่อสร้างให้ลุล่วงแล้วเสร็จด้วยดีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในเอกสารสัญญา รวมทั้งต้องรับผิดชอบในผลของงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย 2.ผู้รับเหมาช่วง คือ ผู้รับจ้างที่รับทำงานให้ผู้รับจ้างหลักอีกทอดหนึ่ง โดยผู้รับเหมาก่อสร้างหลักต้องรับผิดชอบในการควบคุมผู้รับเหมารายย่อยอื่นๆด้วย
 4. วิศวกร (Engineer) จัดเป็นกลุ่มที่จะต้องทำงานให้สอดคล้องกับสถาปนิกที่ได้ออกแบบไว้ โดยวิศวะกรมีด้วยกันหลายสาขาซึ่งแต่ละสาขาก็มีความเชี่ยงชาญต่างกันออกไป ได้แก่ วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโครงสร้าง เป็นต้น วิศวกรจะเป็นผู้ที่ออกแบบต่อเนื่องมาจากสถาปนิกซึ่งจะลงถึงรายละเอียดเข้าไปอีก รวมถึงมีหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพระหว่างการก่อสร้างโครงการว่าปลอดภัยและได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ ซึ่งงานส่วนส่วนนี้บุคคลทั่วไปอาจจะไม่ทราบถึงรายละเอียด
 5. นักประเมินอสังหาริมทรัพย์ เป็นฝ่ายที่เกี่ยวของกับการซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์ นักประเมินจะมีหน้าที่หลักในการตรวจสอบราคาที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ว่ามูลค่าที่ผู้ประกอบการกำลังจะลงทุนมีความเหมาะสมหรือไม่ เพื่อจะได้นำไปกำหนดจำนวนเงินที่จะต้องขอกู้หรือที่ต้องการระดมทุนต่อไป นักประเมินอาจจะมีหน้าที่ตั้งราคาหรือค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์ได้อีกด้วย เรื่องเหล่านี้ต้องใช้ความรอบคอบในการตัดสินใจ เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับต้นทุนคิ่นข้างมากเนื่องจากการจัดซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นอคารสำนักงานหรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นมีสัดส่วนต้นทุนค่อนข้างสูง ถ้าการจัดซื้อหรือการประเมินที่ไม่ถูกต้องเกิดผิดพลาดจะส่งผลต่อต้นทุนของโครงการนั้นๆได้ทำให้บางโครงการอาจจะถึงขึ้นขาดทุนได้
 6. ที่ปรึกษาพัฒนาโครงการ (Consult Manager) โครงการอสังหาริมทรัพย์แต่ละโครงการมีมูลค่าหลายล้านบาท การเริ่มต้นจะพัฒนาโครงการแต่ละชิ้นต้องอาศัยมุมมองวิสัยทัศน์ที่ครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการออกแบบ และประสบการณ์ที่คลุกคลีกับธุรกิจนี้เป็นเวลานาน เพื่อให้การลงทุนในแต่ละครั้งมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยบางครั้งเจ้าของโครงการเองอาจจะมองภาพต่างๆได้ไม่ครอบคลุมซึ่งอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ ที่ปรึกษาโครงการในที่นี้ยังรวมถึงที่ปรึกษาด้านการก่อสร้าง ซึ่งจะทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาการควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนเจ้าของโครงการในการตรวจสอบงบประมาณ คุณภาพ และมาตรฐานในการก่อสร้างว่าอยู่ในแผนงานที่ได้วางไว้หรือไม่
 7. ผู้บริหารจัดการโครงการ (Facility Manager) จะเป็นผู้ที่เข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งประเภทขาย และประเภทเช่าเพื่อให้โครงการที่สร้างแล้วเสร็จเหล่านี้ดูใหม่และให้ผู้ที่ใช้อาคาร ได้รับความสะดวกสบาย หน้าที่ของผู้บริหารโครงการคือ ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อยู่อาศัย รวมถึงบำรุงรักษา ปรับปรุงโครงการทั้ง การบริหารในเรื่องของความสะอาด การ Renovate โครงการให้ดูใหม่พร้อมใช้อยู่ตลอด ผู้บริหารจัดการโครงการเรียกในความหมายที่เราเข้าก็คือ นิติบุคคล ซึ่งคอยให้อำนวยความสะดวกลูกบ้าน บำรุงรักษาอาคาร บริหารจัดการงบประมาณค่าใช้จ่ายภายในโครงการให้เพียงพอใช้ตลอดทั้งปี ถ้าผู้บริหารโครงการไม่ดีอาจจะทำให้โครงการทรุดโทรมดูไม่มีมูลค่า สุดท้ายจะทำให้มีอัตราเช่าของโครงการค่อยๆว่างลงเรื่อย
 8. พนักงานขายและตัวแทนซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Sale and Broker) ส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญมากอีกส่วนหนึ่ง โครงการต่างๆที่ก่อสร้างขึ้นมาเพื่อขายหรือเช่าจะไม่สามารถขายออกได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าหากขาดฝ่ายนี้ เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าค่อนข้างสูง สภาพคล่องต่ำ จึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญทางด้านการขายโดยเฉพาะมาช่วยในการขายโครงการ บุคคลเหล่านี้มีความสามารถ มีเครือขายการเข้าถึงลูกค้าได้ดีกว่าทำให้โครงการสามารถขายได้ดีกว่าการขายด้วยตนเอง ทำให้เราสามารถปิดโครงการได้เร็วและสามารถนำเงินไปใช้กับโครงการอื่นๆได้ทัน
 9. นายทุน โครงการจะไม่สามารถดำเนินไปได้เลยถ้าหากขาดแหล่งเงินทุนในการดำเนินโครงการ นายทุน จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นายทุนในที่นี้ ได้แก่ สถาบันการเงินต่างๆ หรือบุคคลที่มีเงินทุนพร้อมที่จะร่วมลงทุน เป็นต้น ในปัจจุบันลักษณะการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทใหญ่เริ่มจะมีการลงทุนในลักษณะร่วมกันลงทุนมากขึ้น (Joint Venture) ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งของรูปแบบการพัฒนาการ โดยฝ่ายหนึ่งอาจจะมีที่ดินพร้อมสำหรับการลงทุนแต่อาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุน ก็อาจจะต้องไปหาผู้ร่วมทุนเพื่อให้สามารถพัฒนาได้สำเร็จในที่สุด จะเห็นได้ว่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เลยถ้าหากขาดบุคคลฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไป ทุกฝ่ายต่างมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบแตกต่างกันหมด TerraBKK ได้รวบรวมทั้งวหมด 9 ฝ่ายดังกล่าวซึ่งแต่ละฝ่ายก็มีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันออกไป TerraBKK หวังว่าผู้อ่านจะได้เข้าใจและเห็นภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเบื้องต้นมากขึ้น

สถาปัตยกรรมไทยเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ไทยที่สะท้อนภาพชีวิตแบบไทย

04

สถาปัตยกรรมไทยเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ไทยที่สะท้อนภาพชีวิตแบบไทย ทั้งในด้านความเป็นอยู่ ทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อม โดยเฉพาะในเรื่อง “บ้าน” หรือ “เรือน” ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผูกพันมาตั้งแต่เกิด แม้ว่าปัจจุบันการดำเนินชีวิตและรูปลักษณ์ของบ้านจะแปรเปลี่ยนไป แต่หากมองกันอย่างลึกซึ้งแล้ว ชีวิตในบ้านของคนไทยยังไม่เคยเปลี่ยน ซึ่งค่านิยมบางประการยังคงดำเนินการสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บ้านมิได้มีความหมายเพียงเป็นที่อาศัยนอนในตอนกลางคืนและออกไปทำงานตอนเช้าเท่านั้น แต่บ้านคือที่อยู่อาศัยของครอบครัวที่มีชีวิตชีวา มีความรักและความอบอุ่นเป็นที่พึ่งในทุกโมงยามที่ต้องการ

บ้านจึงเป็นที่ที่คนอยากให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตสิ่งหนึ่ง บ้านไทยหรือเรือนไทยในความคิดของคนทั่วไปคงเป็นภาพบ้านไทยภาคกลาง ที่เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง มีหลังคาแหลมสูงชัน ประดับด้วยตัวเหงา มีหน้าต่างบานสูงรอบ ๆ ตัวบ้านอาจเป็นบ้านเดี่ยว หรือเป็นกลุ่มบ้านก็ได้ ลักษณะของบ้านไทยดังกล่าวชี้ชัดให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนโบราณ ทั้งช่างปลูกบ้านและช่างออกแบบ ที่ปลูกบ้านเพื่อนประโยชน์และความต้องการใช้สอย และแก้ปัญหาของผู้อยู่อาศัย เป็นแบบบ้านที่สวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว บ้านไทย จึงเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของชาติและเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาอันน่าภูมิใจ คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเทศไทยอยู่ในภูมิประเทศเขตร้อน พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มและอยู่ในเขตมรสุม จึงมีฝนตกชุกในหน้าฝน บางทีหรือเกือบทุกปีจะเกิดน้ำท่วม คนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งทำสวน ทำนา ทำไร่ ทำประมง แม่น้ำลำคลองจึงเปรียบเสมือนเส้นโลหิตหล่อเลี้ยงชีวิต ที่นี่จึงเป็นทั้งแหล่งอาหาร แหล่งพักผ่อน และเป็นเส้นทางคมนาคม

คนไทยภาคกลางจึงนิยมปลูกบ้านอยู่ริมฝั่งน้ำสายเล็กสายน้อย เมื่อยามน้ำหลากน้ำก็จะไหลท่วมบ้านเรือน คนไทยแต่ก่อนไม่รู้จักการถมที่ดินหนีน้ำท่วม จึงปลูกบ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูง ซึ่งให้ประโยชน์หลายด้าน ทั้งช่วยให้ลมผ่านสะดวก ทั้งเพื่อความปลอดภัยจากสัตว์ร้าย หรือคนร้ายในยามค่ำคืน และยังเป็นการป้องกันน้ำท่วมถึงตัวบ้านอีกด้วย ใต้ถุนบ้านนี้ในยามปกติอาจใช้เป็นที่สันทนาการของครอบครัวคือ เป็นที่พักผ่อน หรือที่เล่นของเด็ก ๆ หรือใช้รวมกลุ่มทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ทอผ้า ตั้งเตาหรือกระทะทำขนมกวนต่าง ๆ และไว้เก็บสิ่งของทั้งใหญ่และเล็ก ยามเมื่อน้ำหลากมาก็ย้ายสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ จากใต้ถุนขึ้นไว้บนตัวเรือน ใต้ถุนที่ยกสูงนี้ นิยมให้สูงกว่าระดับศีรษะคนยืน เพื่อให้เดินได้สะดวก

ดังที่กล่าวแล้วว่าประเทศไทยอยู่ในเขตร้อน แสงแดดจัดจ้า อากาศโดยทั่วไปจึงร้อนถึงร้อนจัด โดยเฉพาะในหน้าร้อน บ้านจึงเป็นสถานที่ให้ความร่มเย็นแก่ผู้อยู่อาศัย ภูมิปัญญาของการปลูกบ้านไทยคือ การออกแบบให้เป็นหลังคาทรงสูง เพื่อให้อากาศภายในเบาลอยตัวอยู่ ขณะที่ความร้อนจะถ่ายเทสู่ตัวบ้านหรือภายในห้องได้อย่างช้า ๆ เนื่องจากระยะความสูงของหลังคาทำให้ภายในตัวบ้านเย็นสบาย แม้จะมีห้องและฝากั้น แต่ก็มีพื้นที่เพียง 40% ที่เหลืออีก 60% เป็นชานเปิดโล่ง ทำให้ลมพัดผ่านได้สะดวก ทั้งลมจากใต้ถุนสูงที่พัดขึ้นมาข้างบนก็เป็นอีกทางหนึ่งที่สายลมเย็นจะพัดผ่านในบ้านตลอดเวลา

การสร้างบ้านให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่

การสร้างที่อยู่อาศัยนอกจากจะเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายแล้ว ยังต้องให้ตอบสนองความต้องการทางจิตใจด้วย รูปทรงของอาคารบ้านเรือนจึงมีหลากหลายตามความต้องการของเจ้าของบ้าน แต่ความต้องการของเจ้าของบ้านอาจจะไม่ได้รับการตอบสนองทั้งหมดเพราะการสร้างบ้านยังต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพด้วย

รูปทรงอาคารบ้านเรือนในปัจจุบัน ได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมจากประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจากซีกโลกตะวันตก แต่เนื่องจากสภาพอากาศที่แตกต่างกัน บ้านสวยๆตามแบบสเปน แบบเมดิเตอร์เรเนียน หรือแบบอื่นๆที่เรียกกันอาจจะไม่เหมาะสมกับสภาพอากาศในเมืองไทย เพราะเมืองไทยมีอากาศร้อนและฝนตกชุก สภาพของอาคารบ้านเรือน จึงไม่ควรจะเหมือนกับแถบที่มีอากาศหนาว หิมะตก แม้แต่แบบของอาคารบ้านเรือนในเมืองไทยเอง เมื่อต่างยุคต่างสมัยก็ต้องเปลี่ยนไป แบบบ้านทรงไทยแบบเดิมๆที่โล่งโปร่งสบาย ลมโกรกผ่านในสมัยก่อนก็อาจจะไม่เหมาะกับสภาพอากาศที่มีมลพิษในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมือง การสร้างบ้านโดยไม่คำนึงถึงสภาพดินฟ้าอากาศ จึงทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย เช่น ทำให้บ้านหรืออาคารสะสมความร้อน มีปัญหาน้ำรั่วซึมเนื่องมาจากฝนตกชุก ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและสิ้นเปลืองพลังงาน

มีคนจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่เลือกสร้างบ้านเพราะพึงพอใจลักษณะภายนอก สถาปนิกผู้ออกแบบอาจจะเข้าใจปัญหาต่างๆได้ดี แต่เมื่อเจ้าของบ้านยืนยันความต้องการแบบและวัสดุอย่างไร สถาปนิกก็ต้องตามใจเจ้าของบ้านในฐานะเป็นผู้จ่ายเงิน ทำให้แบบบ้านที่ออกมาเป็นแนวฝรั่ง แต่เมื่ออยู่ๆไปเกิดปัญหาน้ำรั่วซึมเมื่อเวลาฝนตก แดดส่องเพราะไม่มีชายคาทำให้ต้องต่อเติมภายหลังโดยที่เจ้าของบ้านต้องหาช่างมาทำใหม่ เพราะช่างคนเดิมหรือบริษัทเดิมไม่มาสร้างให้แล้ว หรือถ้ามาสร้างก็ไม่สามารถทำให้สอดคล้องกับโครงสร้างเดิมได้ เพราะไม่ได้ออกแบบไว้รองรับ จึงปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วๆไปว่าบ้านทรงสวยๆติดกันสาดเหล็กเพิ่ม ซึ่งไม่ได้เข้ากับรูปทรงและวัสดุของตัวบ้านเดิมเลย มีคนใช้คำที่ทำให้เห็นภาพนี้ชัดมาก

หากมีคำถามว่าสไตล์บ้านที่เหมาะสมกับสภาพอากาศในเมืองไทยควรเป็นอย่างไร ก่อนตอบก็ต้องถามย้อนไปก่อนว่า แล้วสภาพอากาศในเมืองไทยน่ะเป็นอย่างไร ถ้าไม่รู้จักสภาพอากาศในเมืองไทยก็คงจะสร้างบ้านให้เหมาะสมไม่ได้ สภาพอากาศที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองไทยคือร้อนชื้นและฝนชุก ดังนั้นลักษณะบ้านจึงต้องสอดคล้องกับสภาพอากาศ และใช้ประโยชน์จากสภาพอากาศได้ จากสภาพอากาศที่ร้อนและมีแสงแดดมาก ลักษณะของบ้านจึงควรใช้ประโยชน์จากแสงแดดได้ แต่ไม่ควรเก็บกักความร้อนไว้ในบ้าน บ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยจึงไม่ควรมีผนังเป็นกระจกเพราะจะเก็บกักความร้อน แต่ควรใช้ผนังประเภทอิฐมวลเบาที่กันความร้อนได้ดี ลักษณะของหลังคาควรจะมีชายคากันแดด โดยเฉพาะอย่างยิ่งแดดในตอนบ่าย บ้านควรจะใช้แสงสว่างจากธรรมชาติให้มากเพื่อประหยัดพลังงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศที่มีฝนตกชุกนั้น แม้จะนำปริมาณน้ำฝนมาใช้ประโยชน์กับบ้านไม่ได้ แต่การออกแบบและสร้างบ้านก็ควรจะป้องกันปัญหาอันเกิดจาดฝนชุกด้วย เช่นการออกแบบบ้านให้มีกันสาด การออกแบบหลังคาให้มีความลาดเอียงเพื่อมิให้หลังคาอุ้มน้ำไว้ เป็นต้น

บ้านที่เหมาะสมกับสภาพอากาศในเมืองไทย จึงต้องใช้ประโยชน์จากสภาวะแวดล้อมให้มากที่สุด

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังต้องพึ่งพาหนี้สินภาคครัวเรือน

be7326ec
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีที่ผ่านมาสามารถฟื้นตัวดีขึ้นได้ค่อนข้างดีในช่วงครึ่งหลังของปี หลังเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองสงบลง โดยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทยังคงสามารถมีค่าเช่าและราคาปรับเพิ่มสูงขึ้นได้ ซึ่งปัจจัยสำคัญๆที่ช่วยพยุงตลาดอสังหาริมทรัพย์ไว้ในปีที่ผ่านมา คือ การที่ดีมานด์และซัพพลาย ในตลาดมีสมดุลที่ค่อนข้างดี และการที่สถานการณ์ทางการเมืองกลับมามีเสถียรภาพมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี จากการที่คอนโดมิเนียมไฮเอ็นด์มีราคาตัวสูง ในขณะที่ตลาดปล่อยเช่ามีการแข่งขันสูงมากขึ้นทำให้ค่าเช่าปรับขึ้นได้ยาก ส่งผลให้การซื้อคอนโดมิเนียมไฮเอ็นด์เพื่อปล่อยเช่า ให้ผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยที่เพียงประมาณ 3.5% อย่างไรก็ดี ยังคงมีแรงซื้อจากนักลงทุนต่อเนื่อง เนื่องจากนักลงทุนเหล่านี้ คาดหวังว่า มูลค่าราคาจะปรับขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนตัวเลขผ่านจุดต่ำสุดแล้ว แต่ยังไม่ขยายตัว การลงทุนอุตสาหกรรมยังช้าเพราะไม่มีปัจจัยใหม่มาช่วย ในขณะเดียวกันยังมีปัจจัยบางประการที่อาจสร้างความท้าทายให้กับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้โดยเฉพาะปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ ซึ่งอุปสงค์ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ต้องพึ่งพาหนี้สินภาคครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง จะส่งผลให้ภาคที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดมิเนียมที่มีระดับราคาปานกลางลงไปอาจไม่สามารถขยายตัวได้มากเท่าที่ควร ในขณะที่มีการประมาณการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะมีการขยายตัวราว 4% ในปีนี้ แต่ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจยังคงมีอยู่ ซึ่งเกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก รวมถึงความไม่แน่นอนของแนวโน้มเศรษฐกิจโลก

นับเป็นอีกปีหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญต่อปัจจัยลบรอบด้านและรุนแรง ทั้งความต้องการสร้างบ้านและกำลังซื้อผู้บริโภคที่ชะงักลง แรงงานขาดแคลนรุนแรง สถาบันการเงินเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อ และค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก ในขณะที่ภาพรวมธุรกิจรับสร้างบ้านกลับมีการแข่งขันราคากันต่อเนื่อง ฯลฯ ทั้งนี้ในส่วนของผู้ประกอบการรายเล็กที่ไม่มีการรวมตัว หรือสร้างเครือข่ายไว้ก็ยิ่งแข่งขันกับรายผู้นำตลาด หรือรายใหญ่ยากมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เหตุเพราะในอนาคตแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้จะเริ่มทยอยกลับคืนถิ่น ฉะนั้นแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการรับสร้างบ้านที่ดีที่สุดคือ ควรเลือกหาเทคโนโลยีก่อสร้างที่ลดการพึ่งพาแรงงานลง

ซื้ออสังหาฯ ต่างประเทศ เพื่อการลงทุน

นอกจากการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศแล้ว เวลานี้เศรษฐีไทยยังเริ่มสนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศด้วย โดยไทยกลายเป็นหนึ่งในตลาดที่เจ้าของโครงการในต่างประเทศ โดยเฉพาะอังกฤษและญี่ปุ่นให้ความสนใจเข้ามาจัดอีเวนต์เฉพาะกลุ่ม โดยใช้ฐานรายชื่อลูกค้าวีไอพีของบริษัทที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์และตัวแทนขาย ในลักษณะปิดห้องประชุมโรงแรมหรู ขายคอนโดและบ้านพักตากอากาศ

การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในอเมริกา ออสเตรเลีย และอังกฤษ เหมาะสำหรับนักลงทุนคนไทยที่สนใจลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อไว้ให้กับบุตรหลานของตนเองเพื่อใช้เป็นที่พักขณะศึกษาต่อยังต่างประเทศ ทั้งนี้นักลงทุนยังสามารถนำห้องปล่อยเช่าได้เมื่อบุตรหลานเรียนจบหรือขายต่อในอนาคต

ขณะที่อังกฤษ อาจเป็นประเทศที่คนไทยมีความคุ้นเคยมากกว่าประเทศอื่นๆเพราะเศรษฐีไทยนิยมส่งลูกหลานไปเรียนต่อที่อังกฤษเป็นอันดับต้นๆ จึงมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศอังกฤษเข้ามาทำตลาดในไทยมากกว่าประเทศอื่นโดยประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ใจกลางระหว่างหลายประเทศในฝั๋งยุโรป มีสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เป็นประเทศที่มีระบบการเงินที่ปลอดภัยสำหรับนักลงทุนสูง

นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งช็อปป็งชั้นนำของโลก และมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดิน หรือสนามบินหลายแห่ง จากปัจจัยเหล่านี้ทำให้มีคนนิยมมาลงทุนทำธุรกิจ หรือศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีผลทำให้ตลาดอสังหาฯ ที่อยู่ในทำเลที่ตั้งใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน หรือสถานศึกษา จะมีศักยภาพในการปล่อยเช่าได้เป็นอย่างมาก

กลุ่มผู้เช่าส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจหรือนักศึกษาจากต่างประเทศ โดยการคิดค่าเช่านั้นส่วนใหญ่จะคิดค่าเช่าเป็นรายสัปดาห์ หากนักลงทุนที่สนใจปล่อยเช่า ก็สามารถติดต่อกับเอเยนต์ ซึ่งจะดูแลในเรื่องของสัญญาการเช่าต่างๆแทนนักลงทุนได้เป็นอย่างดี ส่วนอัตราผลตอบแทนการเช่าที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับ 3-4% ต่อปี สำหรับอสังหาฯ ที่อยู่ใจกลางเมืองหรือใกล้เส้นทางคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อเข้ามาในใจกลางเมือง

 • Recent Posts

 • ✐✌✍ แนะนำจาก one-million-plus ✐✌✍

  ✐✌✍ เลือกสวมใส่เสื้อผ้าคนอ้วนที่เป็นตัวของตัวเอง มีแนวเป็นของตัวเองและมั่นใจกับการสวมใส่เสื้อผ้าคนอ้วนที่เราเลือก
  ✐✌✍ ต้อนรับซัมเมอร์นี้กับเสื้อผ้าคนอ้วนสีสันสดใส ลายดอกละลานตา ที่ใครสวมใส่เสื้อผ้าคนอ้วนนี้จะทำให้คนๆนั้นดูสดใส สดชื่นไปด้วย www.xn--42c6baj1dovd6b8b1f4ece.com แฟชั่นเสื้อผ้า ชุดทำงานชุดเดรสคนอ้วน
  ✐✌✍ ฉนวนกันความร้อน พียูโฟม เซรามิคโค๊ทติ้ง บริการพ่นฉนวนเยื่อกระดาษ บริการติดตั้งสีกันซึม ฉนวนที่ดีที่สุด
  ✐✌✍ ชุดครัวแนวใหม่ ออกแบบตามความต้องการ ติดตั้งรวดเร็ว ชุดครัว ช่วยให้คุณได้สร้างครัวในฝันได้จริง
  ✐✌✍ แนะนำ gohairอาหารผม สูตรพิเศษบำรุงผม
  ✐✌✍ แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตด้วยคุณสมบัติที่ดีของอลูมิเนียมคอมโพสิตคือทนการกัดกร่อนได้ดีไม่เกิดสนิมและน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับเหล็ก
  ท่อตันถือว่าเป็นปัญหาของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้ เพราะถ้าเกิดท่อตันขึ้นมาการแก้ปัญหาก็ยาก บางคนหาวิธีการสารพัดเพื่อแก้ปัญหา
  เสาเข็มเจาะ ชนิดนี้มีขนาดเล็กและความลึกไม่มาก เส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่สุด 60 ซม. ความลึกโดยทั่วไปที่พบเห็นจะกำหนดปลายเสาเข็มที่ระดับ 21 ม.หรือถึงชั้นทราย
  กันสาดไวนิล ถือได้ว่า สิ่งปลูกสร้างที่มีอรรถประโยชน์อันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อการบังแดด บังฝน เป็นโรงจอดรถ หรือแม้แต่เพื่อความสวยงามของอาคารสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ
  รางน้ำฝนไวนิล ไร้รอยเชื่อมต่อ กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับบ้าน ซ่อนรอยต่อและตะขอแขวนรางไว้ภายใน ทำให้ไม่เห็นเมื่อมองจากภายนอก รวมทั้งรูปแบบของรางน้ำฝนไวนิล ที่ทันสมัยเหมาะกับรูปแบบบ้านทุกสไตล์
  ทัวร์เกาหลีความสวยของใบไม้เปลี่ยนสีที่เกาะนามิ เดือนตุลาคม- พฤศจิกายน ช่วงอากาศที่ดีที่สุดในรอบปี ทั้งคนไทยและคนเกาหลีมักจะนิยมไปเที่ยวเกาะนามิในช่วงนี้ คุณจะได้เห็นใบไม้สีเหลือง แดง เขียว สลับสีกันไป
  ที่สุดของผลวิเคราะห์บอลวันนี้ตามลีกดังและฟุตบอลรายการอื่นๆที่น่าสนใจ วิเคราะห์บอลรวมลีกต่างๆให้ท่านได้เลือกชมแม่นๆที่นี่ทุกวัน
  โปรแกรมบอล
  บางคนหางาน อุดรแค่ไม่กี่วัน ได้ทำงานสมใจ บางคนกินฝุ่นที่ตัวเองเดินเตะเป็นปีๆ ยังไม่มีหนทาง
  หาให้ถูกที่ คือเราต้องไปหางาน ชลบุรีให้ถูกที่ อาจต้องใช้ช่องทางทางมีเดียที่ถูกต้อง ตรงจุด เพราะหากไปผิดที่ ไปในมีเดียที่ไม่มีงานให้เห็น มันจะทำให้การหางานยากยิ่งขึ้น
  การใช้เซลล์บำบัดช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อและเส้นโลหิตได้ วิธีการทำเซลล์บำบัดจากแกะถือเป็นเพียงการซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อมสภาพเท่านั้น ไม่ใช่การรักษาโรคที่เกิดขึ้นโดยตรง
  พี่เลี้ยงเด็กนั้นต้องใจเย็นและต้องมีใจรักเด็ก เพราะการเป็นพี่เลี้ยงเด็กนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยกับการอยู่กับเด็ก
  เครื่องสแกนใบหน้า
  โต๊ะทำงาน
  โต๊ะคอมพิวเตอร์
  สอนทำขนม
  นอนกรน
  ฝาท่ออุปกรณ์ปิดท่อตามท้องถนน หรือตามบ่อเก็บน้ำ
  HMI Proface
  งานนี้แรงทั้งปีทั้งชาติจริงๆกับคอร์สเรียน ielts ที่คุณไม่ควรพลาด
  ผลิตภัณฑ์บลัชออนเพิ่มความโกลว์ให้ผิวดูเปล่งปลั่งกว่าเดิม
  การพูดภาษาอังกฤษสามารถทำได้หากฝึกฝน
  รับตรวจน้ำและวิเคราะห์น้ำ
  ปรับ ตารางบอล และผลการแข่งขัน
  ปรับ
 • Pages

 • Tags

 • Categories